Man Walking On Crutches Stock Photo

Stock photo of a man walking on crutches after being injured.